Projecten

Een selectie van recente ESO-projecten

Digitaal is het Nieuwe Normaal (VWS 2019)

Begin 2019 informeerde minister Bruins de Tweede Kamer over regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Deze uitwisseling verloopt nog lang niet altijd optimaal terwijl zorgverleners voor het leveren van veilige zorg wel eenduidige, medische patiëntgegevens nodig hebben. Hij kondigde een wettelijk verplichting aan voor een aantal elektronische uitwisselingen van dossiers tussen zorgverleners en zorginstellingen.

Om zo snel als mogelijk boven tafel te krijgen wat er precies met wie wordt uitgewisseld, en wat er wanneer van wie voor nodig is om te komen tot elektronische (en al dan niet op termijn) landelijke uitwisseling, worden voor 13 uitwisselingen uit de Roadmap Gegevensuitwisseling sessies georganiseerd. Deze worden door moderatoren begeleid.

Digitale transformatie bij gemeenten, binnen het Data-ecosysteem (2017-2018)

Dit advies gaat over data, de datafisering en de veranderingen in dit landschap: het Data-ecosysteem. De gemeente is één van de vele spelers in dit veld. De gemeente bepaalt hoe zij haar rol hierin oppakt. Onderzocht is waar het onderscheidende van de lokale overheid in kan zitten. Ook waar vanuit efficiency-overwegingen samenwerking te overwegen is. In de regio, met collega-overheden, of met private partijen. Kernthema’s zijn: Open Data, Big Data, Business Intelligence, Data en macht, Publiek-Publieke en Publiek-Private Samenwerking.

Ontwikkeling NatuurNetwerk Brabant en Brabants Landschap van Allure (2014-2016)

Dit project omvatte zowel het bestuurlijke overleg over intergemeentelijke samenwerking in het buitengebied, als de praktische vertaalslag ervan in een plan van aanpak. Dus de bedrijfsmatige en ICT-ondersteuning van dit proces. De partners overlegden over hoe de ‘allure’ vorm te geven. Ook hoe het plan gerealiseerd zou kunnen worden.

Kraamzorginstelling: duurzame toekomst

In 2014 ontstond de behoefte bij een kraamzorginstelling om de toekomst in beeld te brengen. Het startte met het doorlichten van de huidige bedrijfsvoering. Op basis van de kwaliteiten en risico’s zijn enkele scenario’s ontwikkeld. Iedere optie had een eigen thema: efficiency, groei en samenwerking. Uiteindelijk is een ontwikkelpad uitgestippeld voor een duurzame toekomst.

Innovatief Zorgbedrijf

Met een huisartsenmaatschap is gekeken naar de mogelijkheden om de leemte tussen thuiszorg en zorginstelling in te vullen. De huisarts als linkin pin tussen bewoners en intra- en extramurale zorg.

Rijksoverheid, gebouwenbeheer

migratie van budgetsturing naar resultaatsturing van huur- en onderhoudscontracten bij gebouwenbeheer. Belangrijk onderdeel hiervan was de conversie van informatiesystemen, de bewaking van de projectresultaten en de te realiseren mijlpalen.

Woon- en zorgconcept

Voor een zorginstelling is onderzocht of, en hoe, de budgetten voor wonen en zorg efficiënter zouden kunnen worden ingezet. Teams van medewerkers en clienten hebben een totaal-concept ontwikkeld waarin wonen en zorg de juiste aandacht krijgen.

Symposium Vitale Brabantse Landgoederen

Ruim 100 genodigden namen deel aan het symposium voor de toekomst van particuliere natuurgebieden. Na de vier inleidingen werden parallel 3 workshops gehouden. Ter afronding kwamen de bestuurders aan het woord en gaf gedeputeerde Yves de Boer zijn reactie.

Onderwijsinstelling

Voor 18 basisscholen is een groeiscenario ontwikkeld om tot bovenschools management te komen. Hierdoor waren de directies van de individuele scholen in staat zich op de kwaliteit binnen de school te concentreren. Het bovenschools management richt zich op onderwijsbegeleiding en personeelsondersteuning.

De voorbereidingen op de Omgevingswet (2016-2017)

De ontwikkelingen in het buitengebied vragen om een vernieuwende en geïntegreerde benadering. In het Fysieke Domein worden bestemmingsplannen in de toekomst gewijzigd op basis van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. Het DSO (Digitale Systeem Omgevingswet) dient dit te ondersteunen. Het vraagt van gemeenten een fundamentele wijze om het concept van dienstverlening te doordenken. ESO heeft knelpunten bij bestaande RO-projecten in beeld gebracht. De aanbevelingen lagen o.a. in de één-loket- gedachte van de gemeente. En de Data-ondersteuning ervan.

Begeleiding stuurgroep invoering Basisregistraties

Binnen de gemeente is een omvattend informatiesysteem ontwikkeld, rekening houdend met de fusie van de oorspronkelijke kerkdorpen. De bedrijfsarchitectuur is in beeld gebracht. De informatiearchitectuur bepaald. De gegevens-ontsluiting vanuit de basisregistraties is per gemeentelijke dienst georganiseerd.

Oprichten kwaliteitsinstituut

In de regionale vestigingen van de landelijke instelling voor arbeidsbemiddeling zijn kwaliteitsmetingen op management niveau en voor uitvoerenden gerealiseerd. Vervolgens zijn verbeterplannen opgesteld, gericht op marktoriëntatie, kwaliteitsverbetering van de processen, informatievoorziening en efficiencyverhoging.

Landelijk energiebedrijf

Identificatie, kwantificering en actieplanning van kostenreductiemogelijkheden binnen de afdelingen debiteurenbeheer, meteropname en facturering van de divisie Retail.

Kansspelorganisatie

Professionalisering van de bedrijfsvoering. Door een enorme groei van de organisatie, is zowel op financieel, procesmatig, als op ICT-gebied een doorlichting voor verbeteringen uitgevoerd. In meerdere deelprojecten zijn kwaliteitsslagen gemaakt.

Integratie drie Maatschappelijke instellingen

Voor drie -te fuseren- maatschappelijke organisaties is beoordeeld op welke wijze de eigen identiteit naar specifieke doelgroepen gehandhaafd kon worden. Daarnaast is vanuit bedrijfseconomische optiek beoordeeld om de backoffice (m.n. ICT) op efficiënte wijze te concentreren op één locatie.

Ministerie

Voor de internationaal opererende directie is de methodiek van VBTB (van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording) ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierdoor is de mogelijkheid vergroot tot bedrijfsmatige, en daarmee efficiëntere, aansturing.
Heeft u vragen?

strateeg@eso.nu