Ondernemingsplan: Deel 1: de financiële risico’s uit het verleden

Businessplan als garantie voor een krediet
14 januari 2015
Een ondernemingsplan als vingerafdruk van mijn bedrijf
14 maart 2015
Toon alles

Ondernemingsplan: Deel 1: de financiële risico’s uit het verleden

Iedere ondernemer droomt van een glanzend lopend bedrijf. En het succes van het bedrijf is in belangrijke mate gerelateerd aan de ondernemer. diens persoonlijkheid, ambitie, gedrevenheid, en onderscheidende kwaliteiten.

Maar de markt kijkt toch heel anders naar een onderneming, de ondernemer en zijn of haar kwaliteiten. Banken willen risico’s in beeld gebracht zien. En ook toegelicht zien, hoe deze verstorende factoren invloed kunnen hebben op de gang van zaken in het bedrijf. Een andere marktpartij: De belastingdienst wil zicht hebben of de maandelijkse belastingafdrachten realistisch begroot zijn. En ook ordentelijk afgedragen kunnen gaan worden.

De inschatting van de eigen ondernemerskwaliteiten krijgen minder overtuigingskracht, indien de invloed van marktpartijen groter is. Denk aan het verzoeken om een krediet. Of denk aan het willen afsluiten van een leasecontract voor materieel. Naarmate er meer externe partijen gemoeid zijn bij de ontwikkelingen van de eigen (nieuwe) onderneming, dienen we vooral op financieel gebied, alle potentiële risico’s goed gedefinieerd te hebben. En ook kunnen pareren, zodat blijkt dat deze denkbare hobbels op de weg, niet onoverkomelijk worden.

De volgende (financiële) zaken kunnen als risico worden bestempeld:

  1. eigen vermogen
  2. reeds aanwezige verplichtingen
  3. de historie tot nu toe, met rendementen uit het verleden.

Er zijn ook een aantal opportunities die tegenover risico’s gezet kunnen worden:

  1. aanwezig materieel
  2. zekerheden
  3. borgstellingen
  4. referenties

In dit Blog bespreken we de mogelijke risico’s die marktpartijen zien. In deel 2 komen de kansen aan bod. En we behandelen dit vraagstuk niet vanuit de economie, of vanuit de juridische invalshoek, maar vanuit een bedrijfsmatige benadering: “Hoe kan ik mijn onderneming het best organiseren”.

Eigen vermogen:
Het eigen vermogen is het totaal aan eigen bezittingen dat de ondernemer toebehoort. Dus in negatieve zin ook: alle verliezen. Dit is voor een investeerder belangrijk om te weten. Indien iemand schulden heeft, en een krediet aanvraagt voor zijn (nieuwe) bedrijf, is het risico niet denkbeeldig dat met het toekomstige investeringskrediet de schulden uit het verleden worden gefinancierd. Daar is een investeerder niet toe bereid.

Reeds aanwezige verplichtingen:
In het verlengde van de discussie over al, dan niet, eigen vermogen is het belangrijk om zicht te hebben op de verplichtingen uit het verleden. Een (ex)ondernemer die zijn vorige bedrijf heeft geliquideerd en met een nieuw bedrijf aan de slag wil, heeft nogal eens erfenissen uit het verleden. Dit kunnen zijn verplichtingen van kantoor huur, of leasecontracten van materieel dat afgekocht is. Verder kunnen er bijvoorbeeld abonnementen voor ICT-support of telefoon nog aanwezig zijn. Of denk aan zakelijke verzekeringspolissen die nog op de schouders van de ondernemer rusten. Deze zaken betekenen dat we, alhoewel we dat uiteraard graag willen, niet met een schone lei kunnen beginnen. In een ondernemingsplan is het zaak al deze factoren zo realistisch mogelijk te benoemen. En voor zover deze van invloed kunnen zijn op de toekomstige bedrijfsvoering: geef dan aan hoelang de verplichting nog duurt en over hoeveel Euro’s het gaat. Soms kan het echter ook in je voordeel zijn. Lang geleden afgesloten contracten kunnen in een enkel geval voordeliger zijn dan nieuw af te sluiten abonnementen.

Rendementen uit het verleden
Als er in het verleden winsten gemaakt zijn, betekent dit een bron om uit eigen middelen de toekomstige onderneming te financieren. Zijn er echter verliezen gemaakt, dan drukken deze lasten op de toekomstige onderneming. Juist in dergelijke situaties is het noodzakelijk om vreemd vermogen aan te trekken of externe kredieten. Door bijvoorbeeld alle jaarrekeningen van voorgaande jaren van het (ex-)bedrijf in beeld te brengen, is het mogelijk om een tastbaar beeld te krijgen van de beschikbare eigen geldmiddelen. Daarmee kunnen investeerders een inschatting maken of ze toekomstgericht kunnen financieren, of dat tekorten uit het verleden langs deze weg worden aangezuiverd. Zaken waar je als ondernemer een helder beeld van dient op te leveren, wil je met externe parijen jouw bedrijf gaan optuigen.

Ook andere risico’s zijn te noemen, zoals gebrek aan ervaring als ondernemer, of een wankele gezinssituatie. Maar voor externe marktpartijen zijn de hierboven genoemde factoren het meest zwaarwegend.

Het is dus belangrijk om een aantal kansen tegenover de hier genoemde risico’s te zetten.

Want ondernemen is ook risico nemen, als er tenminste voldoende kansen tegenover staan.

drs Etienne Schoenmakers CMC
06-26018996

Comments are closed.